ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ 2023-24

                                 Academic Calendar Session   2023-24

Sr no.

Activity

Date/Month

1.

COLLEGE OPENING DATE

August 2023

2.

CLASSES COMMENCEMENT DATE

August 2023

3.

FRESHER PARTY

August 2023

4.

PTA  GENERAL HOUSE MEETING

August 2023

5.

INDEPENDENCE DAY

15 August 2023

6.

TEACHER DAY

5 September 2023

7.

TALENT HUNT COMPETITION

September(2nd week)2023

8.

MAHATMA GANDHI  JAYANTI

2  October 2023

9.

HOUSE EXAMINATION

October,November2023

10.

NATIONAL  UNITY DAY

31 October 2023

11.

EDUCATIONAL TOUR

November 2023

12.

CONSTITUTION DAY

26 November 2023

13.

UNIVERSITY SEMESTER EXAMINATION

December 2023

14.

SUBHASH CHANDRA JAYANTI

23 January 2024

15.

NATIONAL VOTERS DAY

25 January 2024

16.

REPUBLIC   DAY

26 January 2024

17.

NSS  SEVEN  DAY CAMP

January(3rd week)2024

18.

ANNUAL ATHLECTIC MEET

February(2ndweek)2024

19.

ANNUAL PRIZES DISTRIBUTION FUNCTION

March(1st week) 2024

20.

MARTYRDOM DAY OF BHAGAT SINGH JI

23 March 2024

21.

HOUSE EXAMINATION

March, April 2024

22.

FAREWELL PARTY  APRIL

April  (last week) 2024

23.

UNIVERSITY SEMESTER EXAMINATION

May 2024

This document was last modified on: 17-01-2024